توضیحات

رنگ ری اکتیو  BLACK B 200%

یکی از محصولات شرکت پارس فام رنگ ری اکتیو  BLACK B 200% میباشد.