مقدمات

ردیف مقدمات
1 WETTING AGENTS  10 نفوذ دهنده ها 10
EXIWET NF 1001 نفوذ دهنده مناسب برای مقدمات و رنگرزی
2 SCORING AGENTS 11 مواد پخت 11
EXIPAL SNF 1101 صابون پخت بدون کف
EXIPAL SR   1102 صابون لکه بر برای لکه های روغنی
3 ENZYMES 12 آنزیم ها 12
EXIZYM AA  1201 آنزیم آمیلاز
4 BLEACHING STABILISERS 13 پایدار کننده های سفیدگری 13
EXISTAB HC  1301 پایدار کننده آب اکـسیژنه
5 SEQUESTERING AGENTS 14 سختی گیرها 14
EXIPLEX AP 1401 سختی گیر پلیمری
6 OPTICAL BRIGHTENERS 15 سفیدکننده های نوری 15
EXIWHITE CE 1511 سفید کننده نوری قوی مقاوم در پخت وسفیدگری برای الیاف سلولوزیک
EXIWHITE PE 1521 سفید کننده نوری برای الیاف پلی استر
7 REDUCING AGENTS 16 احیا کننده ها 16
EXI-REDUCTION PNR 50% 1604 ماده ریداکشن اسیدی پودری
EXI-REDUCTION PNR 1605 ماده ریداکشن اسیدی پودری