رنگرزی

 

ردیف رنگرزی
1 RUNNING CREASE INHIBITORS 17 ضد شکستگی ها 17
EXILUB WRK 200%  1701 ضد شکستگی پلیمری برای مقدمات و رنگرزی
EXILUB AN 1704 ضد شکستگی نانیونیک انیونیک
2 LEVELLING AGENTS 18 یکنواخت کننده ها 18
EXIGAL AC 1803 کریر و تسریع کننده مقاوم در دمای 135 درجه و یکنواخت کننده قوی
EXIGAL PD30 1804 کریر مناسب برای چاپ
EXIGAL DL 1805 یکنواخت کننده و دیسپرس کننده
EXIGAL RL 1806 یکنواخت کننده رنگ ری اکتیو
3 DISPERSING AGENTS 19 دیسپرس کننده ها 19
EXI-PERSE P 1901 دیسپرس کننده پودری
EXI-PERSE SW 200 1902 دیسپرس کننده مایع
EXI-PERSE SWP 200 1903
4 ACID DONORS 20 بافرهای اسیدی 20
EXI-BUFF  AC  2001 بافر اسیدی
5 DEFOAMERS 21 ضد کف ها 21
EXI-FLOW AL 2101 ضد کف الکلی
EXI-FLOW AL 2102 ضد کف الکلی
  EXI-FLOW SI 100% 2103 ضد کف سیلیکونی
EXI-FLOW SI 220% 2104 ضد کف سیلیکونی
EXI-FLOW SI 170% 2105 ضد کف سیلیکونی
EXI-FLOW NFT 2106 ضد کف غیر سیلیکونی مقاوم در جت
6 ALKALI DONORS 22 بافرهای قلیایی 22
EXI-BUFF  AK  2201 بافر قلیائی
7 FIBRE – PROTECTIVE AGENTS 23 مواد محافظ الیاف 23
8 OXIDISING  AGENTS 24 اکسید کننده ها 24
9 AFTERSOAPING AGENTS 25 صابونهای پسشور 25
EXIPAL RAS 2501 صابون پسشور
EXIPAL RAS – C 2502 صابون پسشور پلیمری
10 PA AFTERTREATING  AGENTS 26 فیکسه کننده ها 26
EXIFIX 2601 فیکسه کننده
11 MACHINE CLEANERS 27 شستشو دهند های ماشین 27
EXI-CLEAN JWH 2702 شستشو دهنده ماشین