تکمیل

ردیف تکمیل
1 SOFTENING AGENTS 31 نرمکننده ها 31
EXSI-SOFT CF 3101 نرمکن کاتیونیک پرک
EXSI-SOFT CP 3102
2 SILICONE SOFTENERS 32 نرمکن های سیلیکونی 32
EXISIL  MIC JS 3201 نرم کن سیلیکونی میکرو مقاوم در جت
EXISIL MIC 230% 3202 نرم کن سیلیکونی میکرومناسب برای پد
EXISIL MAC JS 3203 ننرم کن سیلیکونی ماکرو مقاوم در جت
EXISIL MAC 250% 3204 نرم کن سیلیکونی ماکرو مناسب برای پد
EXISIL HF 100%  3205 نرم کن سیلیکونی هیدروفیل مقاوم در جت وقلیا تا PH 13
EXISIL MAC 200% 3206 نرمکن سیلیکونی ماکرو
EXISIL MIC 200% 3207 نرمکن سیلیکونی میکرو
3 ANTISTATIC AGENTS 44 آنتی استاتیک 44
EXISTAT FPE 100% 4401 آنتی استاتیک
EXISTAT FPE 200% 4402 آنتی استاتیک
EXISTAT R 150 4403 آنتی استاتیک